S. No. Name Email id Topic / Specialization
1 Ms. Supriya Singh supriyaS@cag.gov.in
2 S K Jaiswal jaiswalSK@cag.gov.in
3 V K Girijavallabhan
4 L A C Singh singhLAC@cag.gov.in
5 Roy Mathrani roymathrani@cag.gov.in
6 Deepak Raghu raghud@cag.gov.in
7 Ms. Divya Malhotra malhotraD@cag.gov.in
8 Ms. K Mani maniK@cag.gov.in
9 Ms. Meenakshi Sharma sharmaM@cag.gov.in
10 Ms. Smita Gopal GopalS@cag.gov.in
11 A K Awasthi
12 Khaled Bin Jamal jamalKB@cag.gov.in
13 Ms. Parama Sen senp@cag.gov.in
14 Ms. Tanuja Mittal mittalTS@cag.gov.in
15 Saurabh Narain narainS@cag.gov.in
16 Ms. Deepna Gokulram gokulramD@cag.gov.in
17 Ms. Ritika Bhatia bhatiaR@cag.gov.in
18 P K Tiwari tiwaripk@cag.gov.in
19 Subir Mallick mallickS@cag.gov.in
20 Jayant Sinha sinhaJ@cag.gov.in
S. No. Name Email id Topic / Specialization
1 Ranajit Bhattacharyya
2 Amarjeet Chopra
3 Deepak Amitabh
4 Dr. Arup Roy Choudhury
5 Gagan Gandhi
6 Hari Nagrani,
7 Ms. D R Sudha,Ms. Mayuri Agarwal
8 Ms. Ruchi Rastogi
9 Ms. Valli Natarajan
10 Praveen Kumar Minocha
11 Preman Dinaraj
12 Dr. Faiyaz Khudsar
13 Dr. Kamna Sachdeva
14 Dr. P B Rastogi
15 Dr. S. Sathya kumar
16 Mr. Sourabh Manuja
17 Ms. Divya Datt
18 Ms. Manju Menon
19 Shri Claude Alvares & Shri Rahul Bose
20 Yogesh Malik
21 Amita Singh
22 Anindya Sengupta
23 Colin Gonsalvez
24 Rakshita Swamy
25 Sanjay Upadhyay sanjay@eldfindia.com
26 Shri LS Siddharth Singh
27 Depinder Kapur
28 Dr. A. Santhosh Mathew
29 Dr. Amir Ullah Khan
30 Dr. Anjali Kaushik
31 Dr. P Sarin
32 Dr. P. K. Mehrotra
33 Dr. Rajeev Arora
34 Dr. Rajendra Kumar
35 Gaurav Dwivedi
36 Prashant Bhushan
37 Rajesh Loona
38 Rakesh Ranjan
39 Sumit Birdi
40 Tanmoy Chakraborty tanmoy.chakrabarty@tata.com
41 Varun Ahluwalia
42 A K Debnath
43 Bibhuti Pradhan
44 Dani
45 Dr. Rukmini Banerjee
46 IreneeDabare
47 Janardhana Rao
48 Madhav Panwar
49 Ms. Charity Moore
50 Ms. Gauri Karol
51 Ms. JyotsnaPuri
52 Ratish Nanda
53 Shanker Lal
54 Tejinder Sandhu
55 Yamini Atmavilas
56 Anand Kumar Srivastava
57 Arup Roy chowdhury
58 Dr V B Mathur
59 Hari Nagrani
60 Jairam Rajsekhar
61 James Gitau
62 K K Saberwal
63 Kapil Mittal
64 Pavan Duggal pduggal@vsnl.com
65 S D Mishra
66 Sanjay Kulshrestha
67 Shridhar Patra
68 Amarjeet Chopra
69 Amit Dhawan
70 Dr. Jai Menon
71 Jitendra Kohli jkohli@electronictender.com
72 Kushal Pathak
73 Ms. Amita Anand
74 Rajesh Gupta
75 Saroj Chinari
76 Alok Verma
77 Ashish Ranjan
78 B Narayanan
79 C. S. Nanda
80 Dr. Rukmini Banerji & Shri. Ranajit Bhattarcharyya